Xiaobo Lu 
Principal Investigator
xiaobolu@pku.edu.cn
Tel: 010-62750345
Office: West 631
Jing Fang
Administrative Assistant
fangjing5317@pku.edu.cn
Tel: 010-62766506
Office: West 556
Min Wu
Associate Research Fellow
Ph.D. USTC
min.wu@pku.edu.cn
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Zuo Feng
PhD Student
Joint with Kaihui Liu's lab
M.Sc. Inst. of Semi.-CAS
zuofeng@stu.pku.edu.cn
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Wenxuan Wang
PhD Student
B.S. Northwest University
wwx@stu.pku.edu.cn
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Zaizhe Zhang
PhD Student
B.S. Yanshan University
zzzhangphy@stu.pku.edu.cn
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Liangliang Guo
PhD Student
Joint with Yang Liu's lab
B.S. Shandong University
2101110192@stu.pku.edu.cn
Tel: 010-62750124
Jian Xie
PhD Student
B.S. Sun Yat-Sen University
xiejian@stu.pku.edu.cn
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Lingxiao Li
PhD Student
B.S. Peking University
lilingxiaodh3111@pku.edu.cn
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Zexu Li
PhD Student
B.S. Nanjing University
lizexu@stu.pku.edu.cn
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Qiu Yang
PhD Student
B.S. Lanzhou University
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Zihao Huo
PhD Student
B.S. HUST
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Chenrui Zhang
Undergraduate Student
Peking University
Jingxin Yang
Visiting Student
UESTC
Tel: 010-62750124
Office: West B164
Ruizhe Zheng
Undergraduate Student
Peking University
Ge Chen
Visiting Student
UCL& Cambridge University
Alumni
Jiahui Nie (BS student, UCAS), now PhD student at UC Berkeley
In Yuyuantan Park, April 2023
From left: Zuo, Chenrui, Xiaobo, Zihao, Qiu, Zaizhe and Zexu
Fun boating on the lake